ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างTOR ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

13 มี.ค. 2562 17:59 น. 73 ครั้ง

เอกสารแนบ