ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 2/2562


วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 15:44 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ความเหมาะสมของประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และโครงการ / กิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้