• Slide 0

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายเพื่ออำนวยความยุติธรรม สร้างการรับรู้ภาคประชาชน และทำงานแบบบูรณาการ ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562 14:24 น.

จำนวนผู้อ่าน 158 คน