แผนปฏิบัติการ ตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

20 มี.ค. 2562 14:37 น. 3,231 ครั้ง


แผนปฏิบัติการ ตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

เอกสารแนบ