• Slide 0

วันที่ 14 มีนาคม 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดระนอง โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดระนองเพื่อมอบนโยบายกระทรวงฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา โดยให้ข้อเสนอแนะ และกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562 14:53 น.

จำนวนผู้อ่าน 164 คน