• Slide 0

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวิถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวิถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดนครราชสีมา

ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562 14:54 น.

จำนวนผู้อ่าน 159 คน