• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

สำนักงาน ป.ป.ช. จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ " ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง " ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ จำนวน 5 เรื่อง สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 2 เรื่อง และภาพยนตร์ Motion Infographic จำนวน 3 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมบันเทิงร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และเพื่อให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะสร้าวสรรค์ตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม

https://www.youtube.com/watch?v=gpDqi2BVNMw

 https://www.youtube.com/watch?v=mhWkpDbT4QU

https://www.youtube.com/watch?v=XjT4CJzN7MU

https://www.youtube.com/watch?v=Vb3lkutkfb4

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ9v1uJeBhk

https://www.youtube.com/watch?v=aUydcWlNlfY

https://www.youtube.com/watch?v=wnmaY8bSny4

https://www.youtube.com/watch?v=H5536teJoZI

 

 

 

ลงวันที่ 26 มี.ค. 2562 10:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 419 คน