มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ครั้งที่ 14 (Thailand Research Expo 2019) "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม"

27 มี.ค. 2562 14:35 น. 367 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด