สำหรับน้องๆที่ผ่านการเข้ารับฝึกอบรม มีรายชื่อทีมดังต่อไปนี้

 ทีม Area 51 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จังหวัดกรุงเทพฯ
- ทีม ปลากระป๋อง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
- ทีม สาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
- ทีม กลุ่ม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
- ทีม สร้างชาติ โรงเรียนภูซางวิทยา จังหวัดพะเยา
- ทีม PM Studio 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
- ทีม PM Studio 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
- ทีม RSV 3+1 โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
- ทีม Comp Production โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
- ทีม ส. ศิษย์ดง โรงเรียนดงสว่างวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
- ทีม Star Point โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
- ทีม Sannipper Studio โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
- ทีม เสี่ยบ่าว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
- ทีม Inspiration โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
- ทีม Infinity โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
- ทีม เด็กวัด โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
- ทีม Universal โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ
- ทีม A - Flow โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ
- ทีม BC Studio 1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
- ทีม 2.9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
- ทีม Go – Shoot โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
- ทีม BET โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
- ทีม 37.5 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
- ทีม TPK 48 โรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดนครพนม
- ทีม JS Short Film โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
- ทีม Coordinate Power โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมและกำหนดการ ได้ที่ด้านล่างนี้

 

 

เอกสารแนบ

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 02-141-4994-5 Fax : 02-143-8291 E-mail : samarnachan@hotmail.com