รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีลงนาม MOU ป.ป.ส. ร่วมกับ ภาคี 9 หน่วยงานขับเคลื่อนการลดความต้องการยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรม

4 เม.ย. 2562 16:06 น. 190 ครั้ง

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ภายใต้กิจกรรม “นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” โดยมี นายนิยม  เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนจาก 9 หน่วยงาน ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยบูรณาการความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การลดความต้องการยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมให้สถานประกอบการในทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ