ประชุมหารือถึงการดำเนินงานตามโครงการสำรวจต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กและเยาวชน

4 เม.ย. 2562 16:20 น. 194 ครั้ง

 

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เข้าพบ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อประชุมหารือถึงการดำเนินงานตามโครงการสำรวจต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กและเยาวชน โดยมี คุณโสมนัส เจือศรีกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และคณะ ร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ นางขัตติยา รัตนดิลก นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวพงศชา แสงหิรัญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด