ป.ป.ส จัดการประชุมคณะทำงานด้านกฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562

10 เม.ย. 2562 14:33 น. 182 ครั้ง
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานการประชุมคณะทำงานด้านกฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส และคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านกฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมหารือข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 22 กรณีการยกเว้นโทษสำหรับผู้ที่มีไว้ในครอบครองกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวิจัย โดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมประเด็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานฯ พิจารณาในคราวต่อไป  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ