ร่างขอบเขตของงาน และร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) และ Network and Security Operation Center (NOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เม.ย. 2562 17:42 น. 115 ครั้ง

เอกสารแนบ