• Slide 0
  • Slide 1

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารงานบุคคลของกระทรวงยุติธรรม”

              ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีนายสำรวม บุญเสริม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริการจัดการทรัพยากรบุคคลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอความคิด กำหนดรูปแบบหรือแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน และเสนอนวัตกรรมใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อจะได้นำมาพัฒนารูปแบบการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมและมาตรฐานของงานบริหารทรัพยากรบุคคล

              ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารงานบุคคลของกระทรวงยุติธรรม” ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า งานพัฒนาบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งการส่งเสริมแนวความคิดเรื่องความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัย การปรับพฤติกรรมและทัศนคติเชิงบวก การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีมาตรฐาน นอกจากนี้จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไปด้วย

 

 

 

 

ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2561 17:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 279 คน