อบรมและเผยแพร่ความรู้ในการสร้างองค์กรแห่งความเสมอภาค

24 เม.ย. 2562 11:24 น. 117 ครั้ง

 

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมและเผยแพร่ความรู้ในการสร้างองค์กรแห่งความเสมอภาค" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมรณรงค์ สร้างค่านิยม เจตคติและวัฒนธรรมด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร และสามารถเป็นวิทยากรตัวคูณในการให้ความรู้เรื่องบทบาทหญิงชาย ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด