การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2562

1 พ.ค. 2562 14:54 น. 149 ครั้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาหารือวางแผน/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในการยกระดับการเสริมสร้างทักษะกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการนี้นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ  1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ