โครงการจิตอาสา ร่วมใจกันพัฒนาวัด ครั้งที่ 3

2 พ.ค. 2562 09:39 น. 2,395 ครั้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ร่วมใจกันพัฒนาวัด ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเพื่อร่วมกันทำความสะอาดให้บริเวณวัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยจัดขึ้น ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ