• Slide 0
  • Slide 1

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขอความร่วมมือจากข้าราชการผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และข้าราชการที่เป็นผู้รับการประเมิน ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Link แบบสำรวจ : http://survey.ocsc.go.th/pm/

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 3 พ.ค. 2562 09:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 762 คน