การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting) ครั้งที่ 3

3 พ.ค. 2562 15:07 น. 160 ครั้ง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting) ซึ่งอธิบดีกรมพินิจฯ ได้มีข้อสั่งการให้กำหนดการประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยให้แต่ละสำนัก/กอง สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันจัดประชุม โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1) พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐนะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ตลอดจนการหารือและรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินงานในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของกรมพินิจฯ ที่จะจัดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ