โครงการผลิตหุ่น CPR จากยางพาราเพื่อบริจาคให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

10 พ.ค. 2562 07:06 น. 234 ครั้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมพินิจฯ ในการรับมอบสื่อและอุปกรณ์สำหรับนำฝึกการช่วยชีวิต จาก คุณณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ส.อ.ท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งได้จัด ในการนำฝึกการช่วยชีวิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมี คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ ประธานฯ สาขายาง ส.อ.ท., คุณวราภรณ์ ขจรไชยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตภัณฑ์ยางพารา การยางแห่งประเทศไทย, คุณณัฐพัฒน์ นิธิอุทัย ผู้แทนเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา, ดร.ชญานุตม์ โฆษิตานนท์ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, คุณนันทนา มีประเสริฐ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคุณเมตตา เจริญสุข การยางแห่งประเทศไทย ร่วมมอบหุ่นช่วยชีวิตจากยางพารา จำนวน 51 ตัว เพื่อใช้สำหรับนำฝึกการช่วยชีวิตของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ จำนวน 17 แห่ง และสถานพินิจฯ จำนวน 34 แห่ง ตลอดจนสาธิตและให้ความรู้ในการทำ CPR แก่เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ อีกด้วย ในการนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ