การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13 พ.ค. 2562 14:21 น. 191 ครั้ง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) ตลอดจนผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เลขานุการ​กรม​ ผู้อำน​ว​ยการกอง​/สถาบัน หัวหน้า​กลุ่ม​/ฝ่าย​ ตลอดจน​ข้าราชการ​และ​เจ้าหน้าที่​ที่​เกี่ย​ว​ข้องร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง ให้สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และสามารถบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน ในการนี้​ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล​บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562​ โดยมีผู้เข้ารับรางวัล​ จำนวน 24 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ