ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

15 พ.ค. 2562 08:19 น. 189 ครั้ง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.20 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวชมเชยและให้กำลังใจคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่จนมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

 

           โดยกิจกรรมในวันนี้ เวลา 09.00 - 15.00 น. เป็นการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดย ผศ. ว่าที่ ร.ต.ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ จากนั้น เวลา 15.30 - 21.30 น. เป็นการทำ Workshop ในหัวข้อ "การดูแลเด็กและเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความพร้อมในสังคมและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ" โดยได้รับเกียรติจากนายวรวุฒิ โตมอญ และนายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (FIHRD) เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว

            ทั้งนี้ ในช่วงค่ำของวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจากนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ จำนวน 24 คน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ