สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พลั้งผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

15 พ.ค. 2562 21:44 น. 110 ครั้ง

ันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
จัดโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๓ โครงการผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พลั้งผิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่พลั้งพลาด และบรรยายให้ความรู้ แนะนำการประกอบอาชีพหลังการปล่อยตัว โดยได้รับเกียรติจาก นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนผู้ประกอบการร่วมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทรงศักดิ์ หงษ์สุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑๑ จังหวัดลพบุรี ในการใช้สถานที่จัดโครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในครั้งนี้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด