กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

16 พ.ค. 2562 17:25 น. 133 ครั้ง

      วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562) นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ภายใต้โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด “คนดีที่ไทยต้องการ” โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานในงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คนดีต้องมีที่ยืน คนดีที่ไทยต้องการ” และมีการบรรยายในหัวข้อ “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” โดยคุณปอนด์ ภริษา ยาคอปเซ่น” ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

      การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเปิดการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการขยายแนวร่วม หรือเครือข่ายการสร้างจิตสำนึก  ความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ภาคการเมือง และเยาวชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด