การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) สมัยที่ ๒๘

21 พ.ค. 2562 14:50 น. 277 ครั้ง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) สมัยที่ ๒๘” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา

          การประชุมคณะกรรมาธิการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และติดตามความคืบหน้าของรัฐสมาชิกในการปฏิบัติตามตราสารระหว่างประเทศต่างๆ โดยในพิธีเปิดการประชุม มีนาง Alena Kupchyna เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรเบลารุส ณ กรุงเวียนนา (ตัวแทนกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก) จะทำหน้าที่ประธานในห้องประชุมเต็มคณะ (Plenary) ในการนี้ ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถ้อยแถลงต่อคณะที่ประชุม โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ย้ำความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้มิติการพัฒนา (Development-led Crime Prevention) นำการเน้นคนเป็นศูนย์กลาง แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ การเข้าใจปัญหาของผู้ที่กระทำความผิดและคนที่กลับคืนสู่สังคมในมิติความเป็นจริง การส่งเสริม Multi-Stakeholder Participation/Inter-Agency Cooperation การมีส่วนร่วมของเยาวชน (Youth Engagement) ชุมชนและประชาชนในการส่งเสริมหลักนิติธรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมของการเคารพกติกา (Culture of Lawfulness) การส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนโดยใช้กีฬา (Youth Crime Prevention Through Sports)

          นอกจากนี้ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงพัฒนาการการดำเนินงานที่สำคัญของไทย อาทิ การแก้ไขปรับปรุง/การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน การอำนวยความยุติธรรมต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม เช่น Justice Care กองทุนยุติธรรม คลินิกยุติธรรม เป็นต้น ตลอดจนยินดีต่อการจัดการประชุมเตรียมการ UN Crime Congress ที่กรุงเทพฯ และการเป็นเจ้าภาพการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ ๑๔ ที่ญี่ปุ่น

          ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Integratingsport and Innovation in Youth Crime Prevention : A New Horizon” ซึ่งจัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) พร้อมร่วมพูดคุย ชื่นชม และให้กำลังใจแก่เยาวชนที่ประสบความสำเร็จในโครงการ “เด้ง ได้ ดี” (Bounce Be Good) จากนั้นจึงเข้าร่วมรับฟังการหารืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal consultations) ในร่างข้อมติเรื่อง “Integrating Sport in Youth Crime Prevention and Criminal Justice Strategies” ซึ่งเป็นร่างข้อมติที่เสนอโดยประเทศไทย (โดย TIJ) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ (๑) ย้ำความสำคัญของกีฬาในการเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และตระหนักว่า กีฬามีส่วนส่งเสริมการพัฒนา ความยุติธรรม และสร้างสันติภาพ เสริมสร้างความอดทนอดกลั้น การมีส่วนร่วมของสตรีและเยาวชนและชุมชน (๒) เชิญชวนให้ประเทศสมาชิก หน่วยงาน UN ตลอดจน International Olympic Committee (IOC) และ International Paralympic Committee (IPC) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความตระหนักรู้และการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยการใช้ Sport-Based Initiatives (๓) เรียกร้องให้ UNODC จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยร่วมกับหน่วยงาน UN อื่นๆ รวมทั้ง IOC เพื่อหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบูรณาการกีฬาเข้ากับการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และให้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุม CCPCJ สมัยที่ ๒๙ และการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ ๑๔ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ณ นครเกียวโต โดยไทยยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญข้างต้นในปี ค.ศ. ๒๐๒๐

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ