การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) สมัยที่ ๒๘ (วันที่ ๒)

22 พ.ค. 2562 14:13 น. 266 ครั้ง

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) สมัยที่ ๒๘” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา

โดยคณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary) ในระเบียบวาระที่ ๕ Thematic discussion on the responsibility of effective, fair, humane and accountable criminal justice systems in preventing and countering crime motivated by intolerance or discrimination of any kind โดยมีนายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ สาระสำคัญคือการรับมือกับความท้าทายของกระบวนการยุติธรรมไทย โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมิติเพศสภาพ โดยเฉพาะการเข้าถึงความยุติธรรมของคนกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ยังนำเสนอบทบาทของไทยในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การส่งเสริมวัฒนธรรมของการเคารพกติกา (Culture of Lawfulness) การเสริมสร้างสถาบันในกระบวนการยุติธรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส การปรับทัศนคติของคนให้คำนึงถึงการมีส่วนรวม และย้ำความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ

          จากนั้นคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนาน ในหัวข้อ “Community Support for Reintegration of Offenders Including the Role of Volunteer Probation Officers and Community Corrections” ณ ห้อง M3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประเทศไทยจัดร่วมกับรัฐบาลจีน ญี่ปุ่น เคนย่า เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และ UNAFEI โดยนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรร่วมกับผู้แทนของประเทศต่างๆ มีสาระสำคัญคือการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ถูกคุมประพฤติ และการดำเนินงานของคุมประพฤติอาสาในแต่ละประเทศ อาทิ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความโดดเด่นในวิธีการสร้างสัมพันธภาพ ความเชื่อใจ และการมีส่วนร่วมของบุคคลต่างๆ ในชุมชน ตลอดจนโครงการ Yellow Ribbon ของสิงคโปร์ที่ดำเนินการมากว่า ๑๐ ปี ซึ่งประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในประเทศ เป็นต้น

          หลังจากนั้น คณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนาน ในหัวข้อ “Integrating sports in youth crime prevention and criminal justice ซึ่งจัดในนามรัฐบาลไทย ร่วมกับ UNODC Justice Section Division Operations ณ ห้อง M2 โดยได้รับเกียรติจากคุณ Miwa Kato ตำแหน่ง Director of the Division for Operations ประจำ UNODC กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นมีการกล่าวปาฐกถา โดยนางมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา การบรรยายจากวิทยากรจำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ (๑) คุณ Johannes de Haan ตำแหน่ง Crime Prevention and Criminal Justice Officer ประจำ UNODC บรรยายเรื่องการดำเนินงานป้องกันอาชญากรรมในเด็กและวัยรุ่นผ่านโครงการกีฬาที่ผ่านมา โครงการ Line Up Live up ที่ใช้กีฬาในการฝึกพฤติกรรมทางความคิดและทักษะทางสังคม (๒) คุณ Maria Catalina Gonzalez Moreno ตำแหน่ง Deputy Director for Juvenile Justice at the Family Welfare Institute of Colombia (ICBF) กล่าวถึงการใช้กีฬาเพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดความรุนแรงในเด็กวัยรุ่นของประเทศโคลอมเบีย (๓) ศ. ดร. Rosie Meek จาก Royal Hollaway University of London กล่าวถึงการนำกีฬามาใช้ในการลดการกระทำผิดซ้ำ ที่จัดให้ผู้ต้องขังในสถานควบคุมของสหราชอาณาจักร (๔) เยาวชน ๒ คนจากโครงการ Bounce be good เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและแผนการประกอบอาชีพในอนาคต และการทำประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชนอื่นๆ และ (๕) ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการดำเนินงานของประเทศไทยในการส่งเสริมกีฬาในการป้องกันอาชญากรรม และร่างข้อมติฯ จากนั้นจึงเป็นการกล่าวปิดกิจกรรมโดย ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ซึ่งกิจกรรมคู่ขนานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังเต็มห้องประชุม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ