กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

23 พ.ค. 2562 16:52 น. 52 ครั้ง

               วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) นายสุวัฒน์ สงปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น การกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ การวางทรัพย์ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านภารกิจของกรมบังคับคดี การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและยาเสพติด รวมถึงให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความเคารพในความถูกต้อง เป็นธรรม ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมต่อไป

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด