กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ำประกัน จำนอง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และพ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ณ จังหวัดขอนแก่น

24 พ.ค. 2562 17:17 น. 45 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ำประกัน จำนอง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และพ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรในการบรรยายประกอบด้วย นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 4 (Sandbox) นายยุทธพิชัย จำปาเทศ ผู้อำนวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล นางภารณี สูตะบุตร ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดขอนแก่น และนายโชคชัย รวมทวี ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 บริหารเป้าหมายสินเชื่อและพัฒนาผู้ประกอบการ สายงานสาขา 2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 105 คน ณ ห้องศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้ำประกัน จำนอง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกระบวนการยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 และลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป ขั้นตอนในการดำเนินการ และการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด