การเผยแพร่ประเด็นข่าวคณะปฏิบัติการข่าวสาร (IO) 6 คณะ ตามกลุ่มภารกิจ ประจำวันที่ 21 เมษายน 2562 – 20 พฤษภาคม 2562

27 พ.ค. 2562 10:09 น. 15,157 ครั้ง

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด