การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการเดินงานตามมาตรฐานการบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

29 พ.ค. 2562 14:37 น. 215 ครั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมภายใต้กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพตามแนวทางที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรจากหน่วยงานนำร่อง รวมถึงเพื่อวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมตามบริบท     ของหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานนำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา และศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 8 จังหวัดสุราาฎร์ธานี ในการนี้ นางสาวโรจนา  วิโรจน์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรของกรมอนามัยให้ความรู้ตลอดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ