การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

31 พ.ค. 2562 14:20 น. 166 ครั้ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ปี 2562 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ             และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ