“ปั้นฝันปั้นสุขปลุกจิตพิชิตชีวิตใหม่ สร้างคนสร้างสังคม ผ่านการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด”

12 มิ.ย. 2562 14:43 น. 155 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการปันโอกาส วาดอนาคต : “ปั้นฝันปั้นสุขปลุกจิตพิชิตชีวิตใหม่ สร้างคนสร้างสังคม ผ่านการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด” ปีที่ 13 โดยกรมพินิจฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาองค์กร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG (Siam Cement Group) และมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 25 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและถูกวิธี รวมทั้งได้เรียนรู้หรือฝึกทักษะในการพัฒนา Mindset เพื่อสร้างพลังบวกในการกระตุ้นพัฒนาการ และหล่อหลอมพฤติกรรมเชิงบวก ตลอดจนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปหล่อหลอมและปลูกฝังเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ส่งผลให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้บุคลากรที่มีคุณภาพกลับมาร่วมพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ถือเป็นการต่อยอดและขยายผล “โครงการเทียนส่องใจ จุดพลังใจอย่างยั่งยืนในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม” ในปีที่ผ่านมา จากกรมพินิจฯ สู่กรมคุมประพฤติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมเรียนรู้และฝึกกระบวนการฯ ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวง จังหวัดสระบุรี และ 2. กิจกรรมติดตามและขยายผล (Follow Up) ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2562 นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ