การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน: แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

12 มิ.ย. 2562 15:06 น.

กองการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน: แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue: Sharing Good Practices on Business and Human Rights) ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร 


โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ต้นแบบที่ดีในการดำเนินงาน ของประเทศต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน