ป.ป.ส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 8/2562

13 มิ.ย. 2562 10:04 น. 159 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 8/2562 โดยมี นายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมยอดมณี อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินจำนวนประมาณ 31,300,260 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ