ประธานการตรวจนับคะแนนผู้ได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

14 มิ.ย. 2562 13:57 น. 138 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการตรวจนับคะแนนผู้ได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  นางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่นับคะแนนเข้าร่วมในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ที่มีคะแนนอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา อันดับที่ 2 ได้แก่ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ และอันดับที่ 3 ได้แก่ นายวานิช คล้ายสงคราม การตรวจนับคะแนนดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ