โครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ รุ่นที่ 2

18 มิ.ย. 2562 14:00 น. 242 ครั้ง

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC ภายใต้กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC (Individual Rounting Counselor) โครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เน้นการทบทวนแผน Life Plan การสร้างเป้าหมายชีวิต การดูแลเด็กและเยาวชนตามแนวคิด Good Life Model พร้อมการกำกับแผนติดตามหลังปล่อยเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ นอกจากนั้นได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการนักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด