ยธ. ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

19 มิ.ย. 2562 16:55 น. 139 ครั้ง

        ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานในโครงการที่สำคัญของกอง/สำนัก ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย ๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดระดับบุคคลของผู้บริหารระดับกอง/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) รายงานผลการดำเนินงานข้อสั่งการ/ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอดจนติดตามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานประจำและงานโครงการของแต่ละกอง/สำนัก โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้ง ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด