กระทรวงยุติธรรม เตรียมจัดแสดงนวัตกรรม และงานบริการประชาชน ภายในงาน Thailand Social Expo ๒๐๑๙

19 มิ.ย. 2562 17:13 น. 146 ครั้ง

 

             ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงาน Thailand Social Expo ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นางสาววราภรณ์ พรประสาทศิลป์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ เพื่อพิจารณาการจัดสรรพื้นที่ภายในงาน Thailand Social Expo ๒๐๑๙ ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการจัดทำบอร์ดนิทรรศการกลาง ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม บนรากฐานของความเท่าเทียม” โดยกระทรวงยุติธรรม จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรม การให้บริการประชาชน และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ได้จัดแบ่งโซนจัดแสดงนิทรรศการและให้บริการประชาชนเป็น ๕ โซน ดังนี้ โซนยุติธรรมใส่ใจ โซนมุ่งให้ความเป็นธรรม โซนลดความเหลื่อมล้ำ โซนสร้างสังคมปลอดภัย และผลิตผลคนยุติธรรม ทั้งนี้ งาน Thailand Social Expo ๒๐๑๙ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ Hall ๒ อาคาร Impact Challenger เมืองทองธาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด