ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม

20 มิ.ย. 2562 13:14 น. 92 ครั้ง

 

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการกองทุนยุติธรรม พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑๒ ประเด็น ได้แก่

              ๑. ร่างโครงสร้างการบริหารงานกองทุนยุติธรรม
              ๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
              ๓. ร่างคำสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
              ๔. ร่างแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายใจกิจการกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
              ๕. ร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (๒๕๖๒-๒๕๖๕)
              ๖. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมและกรมบัญชีกลางทราบเป็นรายไตรมาส
              ๗. พิจารณาร่างกฎบัตรตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
              ๘. การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย
              ๙. ทบทวนเรื่องการตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในของกองทุนยุติธรรม
              ๑๐. ร่างคู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม
              ๑๑. ร่างแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒
              และ ๑๒. การประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน

             พร้อมทั้ง รับทราบสถิติผลการดำเนินการของกองทุนยุติธรรม การบริหารการเงินกองทุนยุติธรรม ผลการดำเนินงานการประเมินผลทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงาน ด้านสารสนเทศของกองทุนยุติธรรม และผลการตรวจสอบบัญชีกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด