กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

21 มิ.ย. 2562 09:01 น. 81 ครั้ง

 


 

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการกองทุนยุติธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อาทิ สถานะทางการเงินกองทุนยุติธรรม ผลการช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมและสถิติผู้ขอรับความช่วยเหลือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผลการดำเนินงานการประเมินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 ผลการดำเนินงานสารสนเทศของกองทุนยุติธรรม ผลการตรวจสอบบัญชีกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น

            นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ร่างโครงสร้างการบริหารงานกองทุนยุติธรรม ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ร่างคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ร่างแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายในกิจกการกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่างกฎบัตรตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๔ ฉบับ และร่างคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี 2562 รวมถึงการประเมินผลผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ รวมถึงให้ทบทวนประเด็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในของกองทุนยุติธรรม ว่าเกี่ยวข้องหรือขัดต่อกฎหมายอื่นหรือไม่ พร้อมนี้ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๓ คน เป็นต้น

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด