นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์

21 มิ.ย. 2562 09:30 น. 144 ครั้ง

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่

          จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลยอดแกง หมู่ ๒ ตำบลยอดแกงอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส. ภาค ๔ เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในทุกด้าน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด