นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ จังหวัดยโสธร

21 มิ.ย. 2562 15:48 น. 103 ครั้ง

          เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ จังหวัดยโสธร เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ในการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ๒๐ ปี วาระแห่งชาติ เรื่อง สิทธิมนุษยชน นโยบายของกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดหน่วยงาน การขับเคลื่อน กพยจ. ศยช. DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในระยะเวลาเป้าหมาย ๒๑ วัน และโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตาดทอง เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด