ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ ๒) เขตตรวจราชการที่ ๑๔ จังหวัดอำนาจเจริญ

21 มิ.ย. 2562 15:54 น. 115 ครั้ง

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ ๒) เขตตรวจราชการที่ ๑๔ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง ๒๐ ปี วาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน นโยบายของกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในระยะเวลาเป้าหมาย ๒๑ วัน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

           นอกจากนี้ ได้รับชมการฝึกระเบียบวินัยด้วยการสวนสนาม และการกายบริหาร ๑๐ ท่าพระยายมของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเปตองผู้ต้องขังเรือนจำ/ทัณฑสถานเขต ๓ และเขต ๔ จากนั้นได้ลงชุมชนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด