“ยุติธรรม” ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

21 มิ.ย. 2562 17:27 น. 160 ครั้ง

             ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯนายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่๓/๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด    ซึ่งได้คะแนน ๑๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน รวมทั้งพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน และ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบการประเมินที่ ๒

            โดยที่ประชุมเห็นชอบ ในเกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน และเห็นชอบในแนวทางและมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน รวมทั้งเสนอเห็นควร ให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของกระทรวงยุติธรรม เช่น Banner เว็ปไซต์ www.moj.go.th และจัดทำ Infographic รณรงค์ตามมาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้น และแรงจูงใน ให้คนในองค์กรร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณขยะในองค์กร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด