show & share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

3 ก.ค. 2562 10:34 น. 184 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม “show & share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” และเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในรายการ “มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์” โดยมีเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมด้วย
โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 จัดขึ้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลชนบท (ทสรช.) และเยาวชนจากกรมพินิจฯ จำนวนทั้งสิ้น 120 ทีม มีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ 8 แห่ง จำนวน 12 ทีม ทั้งนี้ ผลการแข่งขันศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และศูนย์ฝึกและอบรมฯ อื่นๆ ที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับของที่ระลึก (กล่อง Kid Bright) จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 15 กล่อง อีกด้วย
และในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 จัดขึ้น ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี มีหน่วยงานเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลชนบท (ทสรช.) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเยาวชนจากกรมพินิจฯ จำนวนทั้งสิ้น 150 ทีม มีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 7 แห่ง จำนวน 11 ทีม ทั้งนี้ ผลการแข่งขันศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ได้รับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด