นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างทีมงานกับความสำเร็จในการปฏิบัติราชการ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562”

11 ก.ค. 2562 09:59 น. 161 ครั้ง

วันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างทีมงานกับความสำเร็จในการปฏิบัติราชการ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562” โดยมี พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และบุคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม คาวาลิ รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นรภัทร แย้มสรวล และคณะ เป็นวิทยากรผู้นำกิจกรรม

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแนวคิดในการทำงานร่วมกันให้บุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจหลักที่จะทำงานร่วมกันในฐานะเป็นทีม และให้บุคลากรมีจิตสำนึกและศรัทธาในทีม เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด