นิติวิทย์ฯ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) ณ โรงเรียนวัดยายร่ม วัฒนราษฎร์รังสรรค์ กรุงเทพมหานคร

11 ก.ค. 2562 10:04 น. 172 ครั้ง

          วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์  โดยมี พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดยายร่ม วัฒนราษฎร์รังสรรค์ กรุงเทพมหานคร

          ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ฐานสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น ฐานสาธิตการตรวจการปลอมแปลงเอกสารเบื้องต้น ฐานการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและสารเสพติด และมีกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

          การจัดโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและสร้างวินัยแก่ตนเอง ในการป้องกันตนเองจากภัยของสังคม และการรู้เท่าทันผลเสียจากปัญหายาเสพติด และการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้สังคมมีความตระหนักในกฎหมายและเคารพกฎหมายมากขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด