แนวทางปฏิบัติเรื่องการให้คำแนะนำและการบันทึกความยินยอม การเลือกรับการรักษาด้วยยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ไม่อยู่ ในสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

11 ก.ค. 2562 11:30 น. 528 ครั้ง

-

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด