สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย บูรณาการงานยุติธรรมสัญจรร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตลิ่งงามและอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตลิ่งงาม จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ภาคประชาชน

12 ก.ค. 2562 12:30 น. 320 ครั้ง

                                  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย บูรณาการงานยุติธรรมสัญจรร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตลิ่งงามและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลตลิ่งงาม จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลตลิ่งงาม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด/แนวทางการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย และนายสุรเทพ เหมรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ /พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ