สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

12 ก.ค. 2562 17:12 น. 69 ครั้ง

              วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 9 (Sandbox) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม ราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การจัดโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สำคัญของศาลยุติธรรม และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างกัน และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด